Banka HesaplarıBağış Yap

Ramazan 2009

Ramazan 2009

Yard?meli Derne?i olarak; geçen y?l ki Ramazanda oldu?u gibi bu y?lda on binlerce muhtaç, yetim ve kimsesizlere ula?may? hedefleyerek tüm çal??malar?m?z? yo?un bir ?ekilde sürdürmekteyiz

Yard?meli Derne?i olarak; geçen y?l ki Ramazanda oldu?u gibi bu y?lda on binlerce muhtaç, yetim ve kimsesizlere ula?may? hedefleyerek tüm çal??malar?m?z? yo?un bir ?ekilde sürdürmekteyiz. Ramazan ay?n?n rahmet ve bereketiyle, ya?ad???m?z toplum ve di?er toplumlarda yard?mla?man?n, dayan??man?n ve karde? olman?n en güzel örneklerini tekrar ya?amay? hedeflemekteyiz.

Yard?meli dünyada ba?ta Gazze, Irak, Sudan olmak üzere 7 ülke ve bölgede Türkiye`de ise ba?ta Do?u ve Güneydo?u yer alarak, 19 ayr? ?lde ve bölgede yard?m faaliyetlerinde bulunacakt?r. Belirlenen bölgelerde Yard?melinin gönüllü temsilcilikleri taraf?ndan tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere kumanya paketleri da??t?lacak. Ayr?ca kumanya hediye çekleri verilecek. Yurtiçinde ve yurtd???nda muhtaç ki?ilere kumanya, iftar, e?itim deste?inin yan?nda bayraml?k elbise verilmek üzere organizasyonlar yap?lacakt?r.

Yard?meli geleneksel Mescid-i Aksa iftar?, yine Mescid-i Aksan?n bahçesinde yap?lacak ve Mescid-i Aksa ve Filistin`in özgürlü?ü için iftar ve duada bulu?ulacakt?r.

Suriye-Irak tampon bölgede yer alan Tanf (Tenef) kamp?ndaki herkesi ba?tan a?a?? bayraml?k giydirmeyi planlayan Yard?meli ayr?ca kampta iftar ve kumanya da??tacakt?r.

Ramazan ay?nda muhtaç, yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürmeyi hedefleyen derne?imiz ayr?ca yurtiçi ve yurtd???nda bir y?ld?r Karde?lik S?n?r Tan?maz slogan?yla, her ay düzenli olarak “Karde? Aile” kapsam?nda yard?m yapmaktad?r.

Türkiye, Etiyopya ve Ke?mir`den 646 aile olup, Gazze`den ba?ta ?ehit aileleri olmak üzere 5087 Aileye Karde? Aile Projesi çerçevesinde, düzenli yard?m yapmaktay?z. Ramazan ay?na özel ise ailelerimize kumanya, bayraml?k elbise ve e?itim setleriyle ayr?ca yard?mlar?m?z olacakt?r.

Büyük insanl?k ailemizin mensuplar? aras?nda karde?lik hukuku çerçevesinde yard?mla?ma ve dayan??ma uygulamalar?n?n da yayg?nla?t???, merhamet duygular?n?n doru?a ç?kt??? bu Ramazan ay?nda tüm hay?rsever insanlar?m?z?n zekat, ba??? ve infak yard?mlar?, bir yetimin bir öksüzün, bir muhtac?n ihtiyac?n? giderip, yüzünü güldürebilir, gönlünü alabilir ve bu karde?lik co?kusuna ortak olabilir.

Derne?imizin zekat ,fitre, ba??? ve tüm yard?mlar?, do?al afet, sava?, i?gal ve çe?itli sebeplerden dolay? yoksul olan bölgelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara ula?t?r?lacak.

Yard?meli Derne?i olarak; ihtiyaç sahiplerine da??t?lacak kumanyalar?n bedelini 60 TL, 1 ki?ilik iftar bedelin ise 5 TL olarak belirledik. Hay?rever insanlar?m?z, derne?in yard?m yapt??? ülke ve bölgelerden istediklerini seçip, oraya yard?m yap?lmas?n? isteyebilir, yap?lacak olan kumanya ba??? say?s?n? kendileri belirleyebilir hatta karde? aile olabilirler, bu imkanlar? sunuyoruz.

 

Ramzan 2009 Faaliyetlerimiz 

Kumanya ba???? için t?klay?n?z

?ftar ba???? için t?klay?n?z

Paylaş