Banka HesaplarıBağış Yap
Kurumsal

Tüzük

YARDIMELİ

ULUSLAR ARASI İNSANİ YARDIM

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1 -Derneğin adı YARDIMELİ  ULUSLAR ARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ’dir. Kısa adı ‘’YARDIMELİ’’dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2-Derneğin merkezi İstanbul’dur. Yönetim Kurulu kararı ile derneğin adresi değiştirilebilir.

 

ŞUBE - TEMSİLCİLİK VE FAALİYET ALANI

Madde 3-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir, yurt içinde ve yurtdışında dernek ve üst kuruluşlar kurabilir ve yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

 

DERNEĞİN AMAÇLARI

Madde 4-Dernek aşağıdaki amaçları hayata geçirmek için kurulmuştur.

 

 1. Engellilere (Fiziksel ve Zihinsel) her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak ve engellilerin topluma kazandırılmasını sağlamak.
 2. Başta engelliler olmak üzere; Toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile birlikte kültürel ve ahlaki birliktelikleri sağlamak ve toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal, kültürel hizmetler yapmak.
 3.   Kimsesiz, yaşlı, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her türlü insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri,geçici göçmen statüsündeki sığınmacılar,yolda kalmışları, himaye etmek, ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak.
 4.  Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, temizlik ve sair bütün şartlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.
 5. Çevre temizlik ve sağlığı, tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunmasını, halka tanıtılmasını ve kültürümüze kazandırılması konularında, kamu yararına yönelik etkin ve sonuç alıcı çalışmalar yapmak.
 6. Ulusal ve uluslar arası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.
 7. Sivil toplum kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine katkı sağlamaları, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile işbirliği yapmaları, ayrıca kamu hizmetlerine gönüllü katılımlarının sağlanmasına örnek oluşturup bu yönde uygulamalar yapmak.
 8. İstediği sonuçları elde etmek için ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmak.
 9. Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açıktır. Belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.
 10. Dernek yıl içerisinde elde ettiği gelirlerden en az üçte ikisini , dernek amaçları doğrultusunda kullanır

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde 5-Dernek tüzüğün 4.maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında aşağıdaki her türlü faaliyeti yapar.

 1. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Engellilerin topluma kazandırılması ve sosyal faaliyetlere katılması için her türlü organizasyonları yapar, rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezleri açar, eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirir, meslek edindirme kursları düzenler. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara nakdi, cihaz ve malzeme yardımında bulunur.
 2. Başta engelliler olmak üzere kimsesiz, yaşlı, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her türlü insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları, himaye eder, ayni ve nakdi her türlü maddi manevi yardımı yapar. Bu amaçla huzurevi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Dernek gıda bankacılığı yapar.
 3. Yurt içinde ve yurt dışında eğitim gören, ihtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar ve burs verir. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, ilk ve ortaöğretim okulları açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.
 4. Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, poliklinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler inşa edilmesine veya kuranlara  maddi ve lojistik yardımda bulunur.  Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar.
 5. Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan vesair her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirilmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemelerini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.
 6. Yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi, engelli, fakir, yetim, mülteci ve kimsesizlerden tespit edilen kişi ve ailelere, yapılacak organizasyon kapsamında kardeş aile olmak isteyen kişi ve aileler arasında rehberlik, danışmanlık ve aracılık yapar. Ayrıca, bu kişilerin sünnet, nişan, düğün ve cenaze defin işlemlerinde masraflarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur.
 7. İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak,  kira, konut, ev eşyası, vesaire yardımlar yapar. Yurt içi ve yurt dışını (antrepo ve serbest bölge) kapsayan gıda bankacılığı yapar.
 8. Derneğin amacına hizmet edecek her türlü ilmi, kültürel sosyal sahalarda seminer, toplantı, açıkoturum, sempozyum, panel, konferans, ve bilimsel çalışmalar yapar.
 9. Amaçta belirtilen yardımları kamuoyunun dikkatine sunulması için her türlü süreli-süresiz(TRT kurmak hariç) basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın ve yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için proğramlar, sinema filmi, televizyon filmi, tiyatro eseri, halka yönelik video, sinevizyon, multivizyon, ve benzeri sanat faaliyetleri ve program hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.
 10. Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların neticelerini yazılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşreder veya neşrettirir.
 11. Derneğin faaliyetlerini tanıtıcı mahiyette bülten, broşür, dergi, gazete çıkarır, fuar , sergi ve festivallere katılır, yazılı ve görsel basına reklam verir.
 12. Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışı gezileri, kermesler, sergiler, anma geceleri, konser, tiyatro gösterileri ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır; piknik ve ziyaret yapar.
 13. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, yemek organizasyonları düzenler.
 14. Arşiv oluşturur, plan ve proje yaptırır, yarışmalar açar ve bu yarışmaların sonucunu uygular.
 15. Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için kooperatifler, vakıflar, iktisadi işletmeler vb. birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.
 16. Eğitim ve öğretime yönelik yardım ve organizasyonlar yapar, projeleri destekler. İlk ve ortaöğretim kurumları, yurt, pansiyon, kreş, anaokulu, spor ve okuma salonları ve misafirhaneler açar.
 17. Çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak için matematik, fen, sosyal bilimler ve diğer branşlarda kurs ve seminerler düzenler müzik, spor ve kültür etkinlikleri gerçekleştirir. Toplumun ihtiyacına binaen tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesi için; dönemsel ya da sürekli her türlü kurslar (dil, diksiyon, daktilo, bilgisayar, dikiş, nakış, spor, müzik vb.) açar.
 18.  Toplumda istihdamı artırmak için her türlü meslek edindirme kursları açar.
 19. Dernek faaliyet alanı ile ilgili grup, komite ve komisyonlar oluşturur, komisyon çalışmalarını destekler.
 20. Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla, bu alanda yetkili ve ehil kurum ve kuruluşlarla müşterek işbirliği çerçevesinde   sağlık taramaları, aşı kampanyaları, kan bağışı kampanyalarına destek verir.
 21. Dernek bünyesinde rehberlik servisi açar veya ücretsiz danışmanlar istihdam eder.
 22. Dernek faaliyetlerini icra etmek amacıyla menkul, gayrimenkul ve araç bağışlarını kabul eder, bunları satın alır, kiralar, kiraya verir. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gelir getirmek amacıyla menkul, gayrimenkul mal edinebilir, bina veya tesisler inşa edebilir-kiralayabilir. Her türlü sınai, iktisadi, tarımsal, kültürel faaliyette bulunabilir, proje üretir, işletmeler kurar, satın alır ya da ortak olur. Lokal açar ve çalıştırır.
 23. Ulusal ve uluslar arası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak ve başta çevre olmak üzere tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunmasını, halka tanıtılmasını ve kültürümüze kazandırılmasını sağlamak için her türlü faaliyeti yapar.
 24. Çevrenin korunması amacıyla; orman, göl, akarsu ve doğal alanlarda bağış, kira veya satın alma yolu ile hatıra ve dernek ormanı oluşturur.
 25. Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üslenir veya yapılmasına yardımcı olur.
 26. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışındaki çalışma ve kampanyalara tepki göstermek veya katkı sağlamak amacıyla; basın açıklaması, bildiri, program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliği ve yardımlaşmada bulunur.
 27. Yurt içi ve yurt dışında amaca yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve platformlar oluşturur, işbirliği yapar, karşılıklı bilgi alışverişi yapar, bu amaçla bilgi bankası ve iletişim ağı oluşturur. Uluslar arası kuruluşlara Akradite olur.
 28. Dernek iş bu tüzükte bulunan amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işci ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.
 29. Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve kuruşları İlişkilerine Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak proje yürütebilir.
 30. Amacı doğrultusunda değerlendirilmek üzere her türlü kurban bağışı kabul eder, yurtiçi ve yurt dışında kurban organizasyonları yapar. Ayrıca, Ramazan Ayına mahsus gelen her türlü ayni ve nakdi tüm bağışları kabul eder, gelen bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yurt içi ve yurt dışında organizasyonlar yapar, iftar programları tertip eder.
 31. Dernekler Kanununun müsaade ettiği diğer işleri yapar

 

 

ÜYELİK

ÜYELİK TÜRLERİ:

Madde 6 –a-Genel Kurul Üyeliği: Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olmak için başvurabilir.

                 b – Fahri Üyelik: Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve yurt dışında ilim, fikir ve sanat eserleri ile, insanlığa fevkalade hizmetleri olan kilerden, derneğe fevkalade yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulunun kararı ile fahri üyelik unvanı verilir. Fahri üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.

 

 

 

ÜYE MÜRACAT VE KABUL EDİLMESİ

Madde 7– Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya istedin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirir. Üyelik başvurusu gerekçe gösterilmeksizin reddedilebilir. Hiç kimse üyeliğe zorlanamaz.

ÜYELİK HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 8 –ÜYELİK HAKLARI

 • Şahsa sıkı sıkıya bağlı olan üyelik hakkı, bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz.
 • Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz.
 • Her üye istifa hakkına sahiptir.
 • Üyeler ayrım gözetilmeksizin, eşit haklara sahiptir.
 • Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Ve oylar bizzat kullanılır.
 • Fahri üyeler dilerse aidat ve bağışta bulunabilirler. Ancak fahri üyelerin oy hakları ve Yönetim Kuruluna girme hakları yoktur.

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 9-

 • Derneklere üye olma hakkını yitirmek.
 • Ana tüzük hükümleri ile dernek yönetmeliklerine aykırı davranmak.
 • En az iki yıllık aidatını ödememek.
 • Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.
 • Üyelik formunda doğru beyanda bulunmamak.
 • Tüzük ve iç yönetmeliklere göre, verilen görevleri yerine getirmemek.
 • Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ve derneğin amacına zarar verici hareketlerde bulunmak veya derneğin aleyhine çalışmak.
 • Yukarıda sayılan faaliyetlerde bulunduğu saptanan üye veya üyeler, bu konuda disiplin kurulu tarafından yapılacak soruşturma sonucu Yönetim Kurulu kararı ile veya re’sen Yönetim Kurulu kararı ile üyelilikten çıkarılırlar. Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Üyelikten çıkarma kararı çıkarılan üyeye imza karşılığı yahut üyenin daha önce bildirmiş olduğu adrese yazı ile bildirilir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

Madde 10-

 • Üyelikten çıkma, yönetim kuruluna verilecek yazılı bir çıkma beyanı ile gerçekleşir. Çıkan üye dernek mal varlığına verdiği zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.
 •  Üyenin ölümü veya gaipliği, üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması, derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca, üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Disiplin Kurulu
 5. Danışma Kurulu

DERNEK GENEL KURULU

TEŞKİLİ                 

 Madde 11- Genel Kurul asli üyeleri ile şube Yönetim Kurulu Başkanları ve her şubenin Genel Kurulundan Şube Yönetim Kurulu Başkanı haricinde seçeceği iki kişinin katılımı ile oluşur.

 

TOPLANTILARI

Madde 12- Dernek ilk genel kurul toplantısını, kuruluşunu izleyen ilk altı ay içerisinde yapar. Daha sonraki olağan genel kurul toplantılarını iki yılda bir Nisan ayında  yapar.

  Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, olağanüstü Gene Kurul toplantısı talebinin kendisine ulaşmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

TOPLANTI ÇAĞRI USULÜ VE YETER SAYISI

Madde 13 – Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

        Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleride belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

        Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

Toplantı Yeter Sayısı

  Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durumda, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

TOPLANTI USULÜ

Madde 14

  Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

  Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararalar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

  Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması hainde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 15 –Gündem Yönetim Kurulunca hazırlanır. Denetleme kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler gündeme dahil edilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ

Madde 16 –Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.
 2. Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onları görevden almak,
 3. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 4. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,
 5. Dernek Şubelerinin açılmasını ve kapatılmasını kararlaştırmak veya Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek
 6. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 7. Dernek merkez ve şubeler için araç ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut araç ve taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi, veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizami hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek
 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri için verilecek ücret tavanını belirlemek ve ücret tavanını aşmamak koşuluyla ücret takdirinin Genel Merkez Yönetim Kurulu’na vermek,
 9. Derneğin bir federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek,
 10. Derneğin fesih edilmesine karar vermek

 

 1. Dernekler kanunu ve ilgili mevzuatın genel kurulca yapılmasını öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 17 – Genel Kurula ancak 11. Maddede gösterilen üyeler katılabilir ve oy verebilir. Genel Kurul toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Fesih ve tüzük değişikliğine ilişkin kararlar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

  Dernek organlarının seçimi, gizli oy açık tasnif veya Genel Kurulun kararı ile açık oylama esasına göre yapılır

Madde 18 –Bu tüzükte başka bir hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin tüm organları salt çoğunlukla toplanır; kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.

 

 

 

YÖNETİM KURULU

TEŞKİLİ

Madde 19 – Yönetim Kurulu 12 asıl ve 12 yedek üyeden oluşur, Genel kurulca seçilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarsından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hukuk hakimliğine başvurarak Genel Kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir. Dernek ilk Genel Kurul toplantısına kadar, kurucular tarafından idare edilir.

  Dernek Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı görevden ayrılmasından sonraki süreçte Derneğin Doğal Onursal Başkanı olur.

   

ORGANLARI

Madde 20 –

 1. Yönetim Kurulu Organları
 2. Başkan: "Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde dernek adına demeç verir.
 3. Başkan Yardımcısı: Başkanın yokluğunda yardımcısı geçici olarak başkanlığı yürütür.
 4. Genel Sekreter: Derneğin yazışma işlerini yürütür.
 5. Genel Muhasip: Derneğin mali işlerini yürütür.
 6. Diğer Organlar

Dernekte başka organlarda kurulabilir.

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21 – Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Deneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak
 2. Dernek amaçları için faaliyetlerini daha iyi yapabilmek maksadı ile Genel Müdür, icrai işlerle ilgili idareciler ve personel görevlendirmesini yapmak ve işten çıkarmak.
 3. Derneği temsil etmek veya bu hususta üçüncü kişilere yetki vermek
 4. Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek
 5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. Bütçeyi uygulamak ve kayıtlarını yürütmek
 6. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak
 7. Yönetim Kurulu görev bölümünü yaparak başkan, başkan yardımcısını, genel sekreterini, muhasip üyeyi kendi arasından belirler. Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Toplantılar en az ayda bir yapılır. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş üye, Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz üst üste 3 (üç) kez katılmaması durumunda Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Yönetim Kurulu yılda en az  üç kez (4 ayda bir), yedek üyelerle birlikte toplantı yapar. birlikte yapılan toplantılarda, alınan kararlarda Yedek üyeleri oy kullanmaz.
 8.  Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davalarda husumete ehil olmak, davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragat etmek.
 9. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak. En fazla 4 kişiden oluşan İcra Kurulu oluşturmak.
 10. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
 11. Derneğin amaçları doğrultusunda, uluslararası faaliyette bulunmasına, uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler  gerçekleştirmek üzere sözleşme yapılmasına karar vermek.
 12. Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar vermek. Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.
 13. Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açma veya kapamaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 14. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak gerek görüldüğünde haklı sebeplerle Genel Kurulun verdiği yetki ile şube yönetim kurullarını görevden almak,
 15. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 16. Şubelerin faaliyet proğramlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik ve kati hesaplarını kabul etmek.(Şubelerin faaliyet programları yönetim kurulunun onayından sonra uygulanır)
 17. Gerektiğinde şube genel kurullarını toplantıya çağırmak
 18. Yıllık aidat miktarını artırmak veya indirmek
 19. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
 20. Meri mevzuat, tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak araç, menkul, gayrimenkul alım-satımı, her türlü tasarruf ve iltizami muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek.
 21. Derneğin mülkiyet veya zilliyetinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak veya uygun göreceği vakıflara devretmek.
 22. Edinilen taşınmazları,tapuya tescilinden itibaren bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirmek
 23. Diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.
 24. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetleme kuralları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en yüksek mülki amirliğine yazı ile bildirmek.

DENETLEME KURULU

TEŞKİLİ GÖREVİ VE YETKİLERİ
Madde 22-Denetleme kurulu ,  genel kurulca seçilecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında bir başkan seçer. Denetleme kurulu; derneğin , tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma imkanlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini ,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını ,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.
Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine , her türlü belge ve kayıtların ,dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri ,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması ,denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

DİSİPLİN KURULU
TEŞKİLİ GÖREVİ VE YETKİLERİ
Madde 23-Disiplin Kurulu ,  Genel Kurulca seçilecek üç asıl ve üç  yedek üyeden oluşur.
İlk toplantısında bir başkan seçer. Disiplin Kurulu, üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya dernek gayesine aykırı harekette bulunan yahut dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen merkez Şube Genel Kurul üyeleri hakkında rapor düzenleyerek Yönetim Kuruluna verir.Yönetim Kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği üzerine hakkında tahkikata konu üye taahhütlü mektupla davet olunur;gelenlerin savunmaları alındıktan sonra ,gelmeyenlerin gıyaplarında evrak incelenerek gerekli rapor düzenlenir.

DANIŞMA KURULU
TEŞKİLİ GÖREVİ VE YETKİLERİ
Madde 24-Danışma Kurulu,iki sene görev yapmak üzere Genel Kurul üyeleri ve fahri üyeler arasından seçilen en az onaltı üyeden teşekkül eder. İlk toplantısında bir başkan seçer.Danışma Kurulu altı ayda bir defa toplanır ve derneğin faaliyetlerine ilişkin olarak yönetim kuruluna önerilerini içeren bir rapor sunar. Yönetim Kurulu ,ihtiyaç üzerine ,kurul yahut üyelerine danıştığında görüş beyan eder.

ŞUBELER VE GENEL KURULU
Madde 25-Merkez Genel Kurulu gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Bu amaçla,Merkez Yönetim Kurulunun yetki verdiği en az 3 kişi ,şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Şube organları ;Şube Genel Kurulu ,Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kurulu, Şube Disiplin Kuurulu, Şube Danışma Kurulundan oluşur.
     Şube Genel Kurulu,şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube Genel Kurul toplantısı ocak ayında yapılır. Disiplin Kurulu Şube üyelerinden 3 asıl, 3 yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. İhtiyaç halinde toplanır.Danışma Kurulu, Şube üyeleri veya maddi ve manevi katkısı olan kişilerden Şube Genel Kurulu tarafından sayı sınırlaması olmadan seçilir. Altı ayda bir toplanır.
     Şube Genel Kurulu ,şube Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşür;Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylar;şube organlarını seçer. Şube Genel Kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Şube organları için seçim gizli oy,açık tasnif ve sayım sistemine göre yapılır. Şubenin kuruluş sürecinde ilk olağan Genel Kurul,kuruluş bildiriminden itibaren 6 ay içinde toplanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU
Madde 25-
1-Şube Yönetim Kurulu ,şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 5 asil üyeden oluşur; ayrıca 5 yedek üye seçilir.
2-Şube Yönetim Kurulu ,ilk toplantısında bir başkan ,bir başkan yardımcısı,bir sekreter,bir de sayman seçer;çalışmalarını Merkez Yönetim Kuruluyla ilgili tüzük hükümlerine göre yürütür;
3-Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını Dernekler Yasası,dernek tüzüğü,dernek Genel Kurulu ,Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararları doğrultusunda yürütür.
4-Merkez Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Merkez Yönetim Kurulunca görevden alınan şube Yönetim Kurulunun yerine atanan geçici Yönetim Kurulu ,en geç üç ay içinde Şube Genel Kurulunu toplamak zorundadır.
5-Merkez Genel Kurulu toplantılarında şube ,Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Şube Genel Kurulu üyelerinden Şube Yönetim Kurulu Başkanı haricindeki üyelerden Şube Genel Kurulunca seçilecek iki kişi ile temsil edilir.
6-Yönetim kurullarının temsil,idare,tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye munhazır olup,derneği bağlayıcı muamele yapılmaz.
7-Müessese kurmak,gayrimenkul alım-satımı,bağış ipotek ve benzeri muameleler,inşaat gelecek yıllara ait taahhütler, dava, takip, feragat, kabul sulh ve ibra için Merkez Genel Kurulun  verdiği yetkiye dayanarak Merkez Yönetim Kurulunun vereceği yetki doğrultusunda hareket etmek.
8-Şubeler Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan kararlarını yerine getirmekle yükümlüdür.
9-Bütçe tasarıları, şube Genel Kurul toplantısında sunulur. Dernekler kanununa, dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.
10-Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları,defterleri ve sair evrakı dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel Merkezin her türlü malumat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel Merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul,raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.
11-Şube, kuruluş,çalışma,uygulama,karar ve yürütme ile mali konularda Şube Genel Kurulunun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, şube Genel Kurulu ile şube Yönetim Kurulunun yasalara,dernek ana tüzük ve şube yönetmeliklerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun karar alınmasını isteyebilir. Anılan şube kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Genel Kurulunun verdiği yetkiye dayanarak Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube Yönetim Kurulu feshedilebilir. Şube Genel Kurulu Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir.

ŞUBE DENETLEME KURULU
Madde 26-Şube Denetim Kurulu, şube Genel Kurulunca seçilecek   üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında bir başkan seçer. Dönem sonunda yapılan ayrıntılı denetimin raporu da şube Genel Kuruluna sunulur.

TEMSİLCİLİK
Madde 27- Dernek, Yönetim Kurulu kararıyla, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciler, şube veya Dernek Genel Kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. İhtiyaç halinde yurt içinde ve yurt dışında, dernek faaliyetlerini organize edecek koordinatörlük açabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 28-Derneğin gelir kaynakları
1)Üye giriş ve yıllık aidatları
2)Şubelerin yıllık gelirlerinin %15
3)Dernekçe yayınlanan yayınlardan, tertiplenen eğlence,temsil,konser,spor  yarışması,konferans,gezi, kermes , sergi,kurs gibi derneğin faaliyetlerinden ,iktisadi işletmelerden ,işlettiği lokallerden ve sair faaliyetlerinden elde edilen gelirler
4)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
5)Benzer amaçlı derneklerden,siyasi partilerden ,işçi ve işveren sendikalarından ,mesleki kuruluşlardan ,gerçek ve tüzel kişilerden alınan her türlü yardım ve bağışlardır.
6)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
7)Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi,kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

AİDAT MİKTARI
Madde 29-Derneğe üye olanlardan alınacak giriş aidatı 150 ytl dir. Yıllık aidatlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ekonomik şartları göz önünde bulundurarak giriş veya yıllık aidatı artırır ya da azaltır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Madde 30-Dernek Yönetim Kurulu kararı üzerine, Yönetim Kurulu başkanının imzası ile gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi olarak borçlanabilir.

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ
Madde 31-
1-Dernek hizmetleri, gönüllüler veya Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.
2-Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücretli her türlü ödenek ,yolluk ve tazminatlar Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret ,huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.
3-Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

DEFTER VE KAYITLAR
Madde 32-Dernek ,mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL
Madde 33-
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Tahsil olunan paralar ,Yönetim Kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için  derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yahut dernek adına gelen havaleleri almak için Yönetim Kurulunun yetki verdiği kişi veya kişilerin imzası gerekir ,para çekebilir. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.
Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Madde 34-Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul ,Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim  yapılmış olması ,Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç veya amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 35-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açıkolarak yapılır.

DERNEĞİN  FESHİ
Madde 36-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açıkolarak yapılır.

MALLARIN TASFİYESİ
Madde 37-Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI
Madde 38-Dernek tüzüğünde ve dernekler kanununda hüküm bulunmayan durumlarda; Türk Medeni Kanunu’nun derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Madde 39-Geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki kurucu üyelerden oluşmaktadır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Madde 40-Derneğin kurucuları şunlardır;

Bu Değişiklik 22.06.2019 tarihli Genel Kurul Tarafından Yapılmıştır.  YÖNETİM KURULU

Y.K. Başkanı               Üye                  Üye                   Üye                             Üye                        Üye

Sadık DANIŞMAN    Adnan AKDAŞ  Adnan MUTLU     Atila SANSAK          Bahri BULUT          Filiz AKGÜL  

 

 

Üye                                      Üye                                   Üye                 Üye                        Üye                        Üye

Recep GÖKCAN  Salih DEĞİRMENCİ    Salim AYDIN    Selim AKGÜN        Tuğba SERT   Zehra BAYRAM

Paylaş